По време на втората и трета среща на партньорите беше извършван текущ преглед на напредъка и направена оценка на проекта „е-Ръководство – знаци и сигнали в строителството“ както спрямо краткосрочните задачи, така и спрямо плана за управление на качеството, одобрен в началото на дейността.

Партньорите обсъдиха и одобриха структурата и съдържанието на сайта на проекта www.eguideconstruct.eu.

Специален акцент бе поставен на осъществените от партньорите дейности за разпространение на резултатите, вкл. подробен преглед на представените доказателства за това, като например снимки на уебпубликации, информация в бюлетини, придружаващи съобщения към изходящата електронна поща и др.

Представени бяха също така брошурата и първият брой на електронния бюлетин, а на партньорите бяха предоставени първичните файлове на английски, за да могат да бъдат преведени на съответните езици.

Освен това по отношение на дейностите за разпространение на резултатите партньорите решиха, че проектът трябва да се представи на европейската Администрация по професионална безопасност и здраве със седалище в Билбао, Испания. Испанският партньор в проекта, CEEI-Burgos, пое ангажимента да установи контакт с Администрацията и да й представи проекта.