МАКРО Консултинг, Турция

www.makroconsult.com.tr

МАКРО е консултантска фирма по международен мениджмънт, която работи активно и за насърчаване на ученето през целия живот с акцент върху развитието на малките и средни предприятия и частния бизнес.

Фирмата предоставя разнообразни услуги в подкрепа на бизнеса, в т.ч. насърчаване на развитието и прилагането на инвестиции, основаващи се на новите технологии, както и на възможности за съвместни предприятия, сливания, предприемачество, стартиращ бизнес, обучение по излизане на международни пазари, бизнес планиране и финансов мениджмънт.

МАКРО осъществява своя бизнес законно и с висок професионализъм, съблюдавайки човешките права и пазейки поверителността на информацията на своите клиенти.

Научно-технически съюз по лесотехника, България

www.ntsl.org

Най-голямата в България творческо-професионална организация с многостранна дейност, която обединява специалисти от отраслите горско стопанство, дървообработване и производство на мебели, ландшафтна архитектура, опазване на природната среда, производство на целулоза и хартия.

Научно-техническият съюз по лесотехника организира дискусии, конференции, курсове, семинари и други научно-технически прояви. Лекторите в тях са изтъкнати учени, преподаватели от Лесотехническия университет, София, както и водещи специалисти от държавните органи – Национална агенция по горите, Института за гората при БАН, Института по целулоза и хартия и др. Съюзът привлича известни лектори и от чужбина.

Проджето Дона, Италия

www.progettodonna.net

Проджето Дона е изследователски център по проблемите на равнопоставеността между половете със седалище в гр. Болоня, Италия. На национално ниво организацията работи с публични и частни институции, университети, работодателски организации, центрове за обучение, министерства, областни администрации и общини. На международно ниво Проджето Дона си партнира с организации от Германия, Испания, Ирландия, Великобритания, Холандия, Гърция, Белгия, Португалия, Литва, Румъния, България, Чехия, Австрия и Норвегия.

Специалистите в Проджето Дона предоставят професионални съвети и подкрепа с високо качество в различни сфери като организация на предприятията, равни възможности за мъжете и жените, политики на трудовия пазар и социални отношения.

Аспекти България ООД

www.aspectsbg.com

Аспекти България ООД е създадена през 2007 г., за да обедини опита и да развие потенциала на екип от професионалисти в следните направления:

  • разработване, реализиране и управление на европейски проекти;
  • превод и редактиране на нормативни документи и други официални публикации на ЕС;
  • обучение и развитие – разработване на планове и стратегии, езиково и професионално обучение;
  • маркетингови проучвания;
  • предоставяне на информация и консултации на малки и средни предприятия.

От 2008 г. Аспекти България предоставя преводи по сключени рамкови договори с ГД „Преводи“, Брюксел и с Центъра за преводи за органите на ЕС, Люксембург.

Фирмата работи активно по разработването, управлението и реализирането на проекти по програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Леонардо да Винчи“ като част от екипа на МТИК България.