От 7 до 10 юни 2010 г. в Русе ще се проведе втората международна работна среща на партньорите по проект „Експерт по Експорт“, финансиран по програма „Леонардо да Винчи – трансфер на иновации“. Предвижда се да се обсъдят изпълнените до момента дейности и да се направи вътрешна оценка на постиганите междинни резултати. На срещата ще бъдат представени резултатите от проучването за нуждите на МСП от обучение по експорт, проведено във всички партньорски държави. Докладът с обобщените резултати ще бъде изготвен в рамките на един месец след срещата от Business Development Friesland (Холандия) и публикуван на интернет страницата на проекта.