На 14 и 15 ноември 2013 г. МТИК България беше домакин на първата международна среща по проект Иновативно електронно ръководство за здравословни и безопасни условия на труд – знаци и сигнали в строителния сектор (e Ръководство – знаци и сигнали в строителството). Представители от седемте партньорски организации се събраха, за да обсъдят подробностите около проекта, да набележат предстоящите в краткосрочен план дейности и събития и да планират конкретните стъпки за постигането на целите и задачите на проекта.

По-конкретно, работните заседания бяха посветени на характерния за проекта трансфер на иновации, включително на фокуса на адаптация, основан на предходните резултати, както и на седемте принципа на трансфер на иновации и разработването на иновативното съдържание.

Освен това партньорите обсъдиха и приеха плана за управление на качеството, стратегията и плана за действие във връзка с разпространението на резултатите, плана на дейностите за първата година на проекта, както и други работни документи, свързани с гладкото и безпроблемно изпълнение на дейностите.

Работните пакети също бяха подробно разгледани по отношение на техните цели, ролята на партньорите и резултатите, които трябва да бъдат постигнати.

Първата основна задача на всички партньори е да проучат европейското законодателство и националните разпоредби по отношение на знаците и сигналите в строителния сектор. Резултатите ще бъдат представени от партньорите по време на втората среща, след което ще бъдат обобщени в един документ и поместени на уебсайта на проекта.