Logo_ENGAGE2 След първоначалните определения за корпоративната социална отговорност (КСО), които в по-голямата си част са свързани предимно с идеята, че бизнесът би могъл и трябва да работи за постигане на поставените цели и да спазва изискванията на всички заинтересовани страни, в последно време в тази концепция се влага нов смисъл, при който социалната отговорност и устойчивостта вече се възприемат като неразривна част от бизнес модела и се разглеждат в синхрон с основната бизнес стратегия, което пряко и ефективно допринася за дългосрочната успешна дейност на предприятията.

Проект ENGAGE има за цел да достигне директно до съответните ангажирани с корпоративната социална отговорност среди (заинтересовани страни и целеви групи), за да осъзнаят значението й по нов и полезен за тях начин. Основните резултати на проекта са:

  • Платформа (за самооценка, образователни ресурси със свободен достъп, подробна информация за проекта);
  • Комплект инструменти за обучение по корпоративна социална отговорност (КСО) в различни сектори (предназначени за работодатели, управители, заинтересовани страни);
  • Общи насоки (за насърчаване на КСО);
  • Обучения и съответните мерки за разпространение и прилагане на резултатите, с цел да се гарантира устойчивостта на проекта и практическото му приложение след неговото приключване.

Партньори:

Търговско-индустриална камара на Коджаели (КОТО): www.koto.org.trPageLines- DSCF6565.JPG

Истанбулски областен център www.istanbulab.gov.tr

ISQ: www.isq.pt

Институт за професионално образование и обучение (BEST): www.best.at

МТИК България: www.myccibg.com

CREFOP: www.crefop.ro

Фондация за развитие на човешките ресурси (FCPiT): www.fpit.cat

Проектът е финансиран от Европейската комисия в рамките на програма „Еразъм+ – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“.