logo_eGuideCWH&S Проектът e Ръководство – знаци и сигнали в строителството предлага решение на установени проблеми и потребности в сферата на професионалното образование и обучение в 6 европейски държави, свързано с разработване на интерактивен и многоезичен инструмент за електронно обучение по въпросите на знаците и символите в сферата на строителството.

Проектът се позовава както на утвърдени практики в професионалното обучение, така и на нови решения, свързани със съвременни методи на преподаване и инструменти за ефективно учене през целия живот. В тези инструменти са включени интерактивни и многоезични модули за електронно обучение, симулационни игри и тестове за проверка на знанията. Основаната цел на проекта е да се разработи динамичен, привлекателен и полезен инструмент за обучение, чрез който да се придобиват основни знания и умения за знаците и символите в строителния сектор. Другите цели на проекта са:

 • Адаптиране на съществуващи методи и инструменти за професионално образование и обучение и използването им в други сектори на промишлеността;
 • Обучение на ученици в професионалните гимназии по строителство, специалисти в сферата на професионалното образование и обучение, както и на персонала на МСП, по специфични аспекти на здравословните и безопасни условия на труд, свързани със знаците и символите в строителния сектор;
 • Повишаване на знанията относно важното значение на знаците и символите в строителството и свързаните с него сектори.

В краткосрочен план проектът си поставя за цел да постигне следните резултати:

 • създаване на интерактивен, многоезичен инструмент за електронно обучение по конкретен аспект на здравословните и безопасни условия на труд в строителството;
 • разработване на уебплатформа за електронно обучение;
 • създаване на методология за целите на професионалното обучение по ЗБУТ в строителството.

Дългосрочните резултати от проекта включват:

 • Създадени нови инстументи и методи за професионално образоване и обучение;
 • Постигнати по-привлекателни модели и средства за професионално образование и обучение във всички участващи държави;
 • Придобити нови умения от целевите групи в съответствие с новите изисквания за работните места в строителния сектор;
 • По-добри знания на целевите групи и заинтересованите страни в сферата на здравословните и безопасни условия на труд на работното място.

ПроектъBella 017т е насочен пряко към потребностите от обучение на учениците в професионалните гимназии, преподавателите в сферата на професионалното образование и обучение, управителите на строителни фирми, както и на служителите и работниците в сектора на строителството. От друга страна, от резултатите на проекта могат да се ползват лицата, които разработват учебни планове за здравословни и безопасни условия на труд, публични и частни организации в сферата на професионалното образование и обучение, както и самонаети лица в строителството и свързаните сектори.

Проектът се реализира от международен консорциум в състав:

  Водеща организация: Мидйоркширска търговско-индустриална камара – клон България              

  Партньори:

 • Лесотехнически университет, България
 • MAKRO Consult, Турция
 •  BEST, Австрия
 •  PARAGON, Малта
 •  Springboard Opportunities Ltd., Северна Ирландия, Обединено кралство
 • CEEI Burgos, Испания

PageLines- 6.jpg