http://export-expert.eu/

Глобализацията, съпътстваща повишената конкурентоспособност на пазарите, по-специално в сферата на международната търговия, кара малките и средни предприятия (МСП) да подобряват своя капацитет в дългосрочен план и то в условията на високодинамична среда.
Необходимо е организациите, работещи в подкрепа на бизнеса, да актуализират обхвата на техните услуги по отношение на международната търговия, за да съответстват на новото търсене, като предлагат на МСП обучение, обхващащо всички аспекти на международната търговска дейност.

Проектът „Експерт по експорт“ има за цел:

  • да се повишат уменията на служителите в МСП във връзка с международната търговия до ниво, съвместимо с това в държавите членки от ЕС-15;
  • да се намалят в най-голяма степен празнините в обучението сред държавите със слаба експортна дейност;
  • да се обменят добри практики и експертен опит между партньорите.

Резултатът от проекта е многоезичен модул за електронно обучение, придружен с мултимедийни елементи. С цел повишаване качеството на обучение, модулите ще бъдат обогатени с най-съвременни решения като инструменти за симулация, интерактивни игри, онлайн тестове и др. Ще бъдат разработени и допълнителни мултимедийни продукти за популяризиране на проекта сред целевите групи посредством разнообразни дейности.

Проектът предлага новаторски подход към:

  • разработване на материали за обучение, които в момента не съществуват в държавата на водещата организация;
  • използване на новите технологии за подобряване на дистанционното обучение и адаптиране на стандартните методи за обучение за различни крайни потребители;
  • създаване на европейски модел за обучение и ефективна методология за трансфер на знания.

Проектът е насочен към малки и средни предприятия от различни сектори (производство, туризъм, земеделие, добив на суровини и материали и др.), чиито служители да бъдат обучение по въпросите на експорта, помагайки им да станат „експерти по експорт“.

Партньори:
Регионална агенция за развитие Porin, Хърватска (Водеща организация)
Makro, Турция
Eurocrea Merchant, Италия
Business Development Friesland, Холандия
Мидйоркширска търговско-индустриална камара – клон България, България
Crystal Clear Soft, Гърция