http://www.best.ruse.bg

Проектът BEST е разработен с цел да отговори на належащите нужди на чуждоезиковото обучение в съвременното ни общество, като приобщава професионалното образование и обучение към някои от бързо развиващите се сектори на икономиката.

Проектът разработи инструменти в подкрепа на чуждоезиковото обучение в институциите за професионално образование и във фирмите. Основният компонент на комплекта инструменти за обучение е многоезичният картинен речник на български, английски, испански, турски и румънски език, който обхваща следните теми: строителство, мениджмънт в строителството, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, екология и опазване на околната среда, електротехника, информационни и комуникационни технологии. Речникът се съдържа в инсталационен компакт-диск, както и в печатно издание. Другите компоненти на инструментите за чуждоезиково обучение, създадени по проект BEST, са помагало за ученика с 30 примерни урока от всички теми, застъпени в речника, ръководство за учителя и книжка с тестове.


Резултатите от проекта са приложими както в професионалните гимназии, така и при вътрешнофирмени обучения. Наред с това могат да се използват и за езикови справки от лица, заети в съответните сектори. В допълнение резултатите от проекта могат да са в помощ на учещите самостоятелно чужди езици или да се използват като инструмент за дистанционно обучение.

Материалите и продуктите от проекта се разпространяват безплатно и могат както да бъдат изтеглени от сайта на проекта, така и изпратени по пощата при поискване.

Етикети: