www.text-e.info

Проектът има за цел да допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия на международния пазар чрез прилагането на новаторски подходи и използване на новите технологии като възможностите на електронното обучение сред служителите във фирмите, отговарящи за международната търговия, с акцент върху европейския пазар.


Проектът успя да повиши капацитета на служителите в МСП във връзка с международната търговия, издигайки го до нивото на фирмите в държавите-членки и едновременно с това да намали дефицита от подходящо обучение по експорт в партньорските държави. Освен това чрез проект TEXT-e се установи диалог след преподавателите по експорт и се извърши обмен на добри практики между партньорите и целевите групи.