www.qualityandgender.com

Проектът е трансфер на Визия 2000. Основните цели и задачи са актуализирането, популяризирането и признаването на модули за обучение на мениджъри човешки ресурси, предприемачи/ и одитори по качеството, насочени към проблемите на равнопоставеността между половете и тяхното значение за качеството на управлението на фирмите.


Проектът направи оценка на различията между половете, отнасящи се до културните особености и до управленските процеси, и предложи начини за превръщането им в предимство както за фирмите, така и за жените и мъжете, работещи в тях. Освен това проектът запозна бизнеса със значението на управлението на различията между половете. Друг важен аспект бе предоставянето на ноу-хау и подкрепата за прилагане на инструменти и методология, отнасящи се до качеството на процесите в предприятията, до управлението на човешките ресурси и до равнопоставеността между половете, като част от една завършена стратегическа система.

Етикети: