ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА КЪМ МОРАЛНО-ЕТИЧНИТЕ НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Даниел Босаер, Кристоф Демке, българско издание

Книгата отразява диалога по време на ирландското и холандското председателство на ЕС сред 25-те държави-членки през 2004 г.. Тя предлага цялостен преглед и анализ на постигнатите успехи, на предизвикателствата и трудностите, с които те се сблъскват в борбата срещу неетичното поведение, измамите и корупцията.

 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ В ДЕВЕТ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС: СРАВНИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД., СИГМА, проф. Мануел Вийория-Мендиета, българско издание

Изданието предоставя описание и аналитичен преглед на различни подходи за управление на конфликта на интереси в публичния сектор да девет европейски държави, от които шест „стари“ членки на ЕС (Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания и Великобритания), и три „нови“ (Унгария, Латвия и Полша). В документа са представени и някои решения, които си струва да бъдат взети под внимание, когато се прилагат политики и инструменти за подобряване на законите и практиките относно конфликта на интереси.

 

РЕЧНИК ЗА ВЪНШЕН ОДИТ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ, СИГМА, българско издание

Терминологичен английско-български справочник за външен одит и финансов контрол със 180 най-често използвани термина.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНКФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ. Сборник с инструменти, ОИСР, българско издание

В отговор на нарастващите изисквания към публичния сектор настоящото ръководство предоставя практически решения за разработване и прилагане на различни начини за справяне със ситуации на конфликт на интереси в съответствие с Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за управление на конфликта на интереси в публичната администрация.