Проект БЕСТ

В рамките на проекта се създаде комплект инструменти в помощ на чуждоезиковото обучение, който съдържа многоезичен картинен речник на български, английски, испански, турски и румънски език и обхваща темите строителство, мениджмънт в строителството, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, екология и опазване на околната среда, електротехника, информационни и комуникационни технологии.


 

Проект „Експерт по Експорт“

Като първа стъпка към разработването на платформата за електронно обучение на мениджъри по експорт бе проведено проучване за нуждите от обучение във всички участващи в проекта държави. Резултатите от проучването са представени в обобщен доклад и в отговорите на въпросите от анкетата.   Доклад от проучване на нуждите от обучение по експорт в България, Гърция, Турция, Италия, Хърватска и Холандия, 2012 г. Анкета във връзка с проучване на нуждите от обучение по експорт в България, Гърция, Турция, Италия, Хърватска и Холандия, 2012 г.